Zadbajmy o nasze dzieci

Cel główny to podniesienie świadomości 250 mieszkańców Radomia nt. praw dziecka wynikających z kluczowych dokumentów UE w tym : Karty Praw Podstawowych oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka w okresie realizacji projektu.
Cele szczegółowe :
1. Podniesienie wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy, zapewnienie dzieciom bezpiecznego środowiska oraz promowanie ich praw i godności;
2. Wzmocnienie współpracy lokalnej między instytucjami i organizacjami na rzecz ochrony praw dziecka

W ramach Projektu planujemy zrealizować działania: zwiększające świadomość społeczną na temat praw dziecka wynikających z
kluczowych dokumentów UE, w tym : Karty Praw Podstawowych oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami, wspierające dla rodziców.

Zaplanowane działania:

  1. Kampania edukacyjna i informacyjna. Zwiększyć świadomość na temat praw dziecka w społeczeństwie wynikających z kluczowych
    dokumentów UE
  2. Zainicjowanie platformy współpracy: Wzmocnienie współpracy między instytucjami i organizacjami na rzecz ochrony praw dziecka
  3. Wsparcie dla rodziców: 10 godzin warsztatów dla rodziców z zakresu budowania zdrowych relacji z dziećmi, 20 godzin konsultacji z  psychologiem/ psychoterapeutą dla rodziców.

„Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI”