Rozwój wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w Radomiu

Projekt zakłada systematyczny rozwój wolontariatu skierowany na poprawę zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i osób starszych. W ramach projektu zaplanowano następujące działąnia:

1. Pierwszy etap: Planowanie i rekrutacja

1.1 Opracowanie modelu wolontariatu: Przeprowadzimy ewaluację dotychczasowych działań pod względem ich skuteczności i ocen beneficjentów, aby zrozumieć, jakie formy wolontariatu będą najbardziej skuteczne w kontekście zdrowia psychicznego, a także odnośnie poszerzania usług dla nowych grup społecznych. Chcemy rozszerzyć ofertę dla młodzieży dołączając do sieci organizacji młodzieżowych jak np. Eurodesk czy Europejski Korpus Solidarności, udział w których zapewni nam dostęp do nowych form i narzędzi do pracy z młodzieżą.

Pragniemy stworzyć również ścieżkę rozwoju wolontariusza, tak by nasze Stowarzyszenie stało się silniejszym ośrodkiem edukacji pozaformalnej. Każdy działanie w formie długoterminowego wolontariatu będzie się kończyć uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności i doświadczenie - w zależności od zakresu zaangażowania Wolontariusza. 

Ponadto chcemy rozszerzyć również działania na rzecz nowych grup defaworyzowanych: seniorów - organizując wydarzenia i działania międzypokoleniowe, a także dzieci i młodzieży znajdujących się w: szpitalach, MOW-ach czy też domach dziecka. Nasze warsztaty psychoedukacyjne cieszą się dobrym odbiorem i chcemy dotrzeć z nimi również do nowych miejsc, jak również zwiększyć ilość tych, które będą odbywały się w szkołach.

1.2 Rekrutacja i szkolenie wolontariuszy: Rozpoczęcie procesu rekrutacji, wybór odpowiednich kandydatów i przeprowadzenie szkoleń, które przygotują wolontariuszy do pracy z beneficjentami.

1.3 Utworzenie planu wsparcia dla wolontariuszy: Opracowanie systemu wsparcia dla wolontariuszy, który będzie obejmował mentoring, szkolenia oraz wsparcie emocjonalne. Poza funkcjonującym już systemem wsparcia opartego o działanie Punktu Informacyjno-Edukacyjnego, potrzeba jest analogicznego systemu wspierania pracy wolontariuszy i ewaluacji działań niezwiązanych z działalnością Punktu.  

2. Drugi etap: Wdrażanie programów wolontariackich

2.1 Rozpoczęcie programów wolontariackich: Wdrożenie różnych form wolontariatu, które zostały zidentyfikowane w pierwszym roku, np. grupy wsparcia, warsztaty, sesje edukacyjne.

2.2 Monitorowanie i ewaluacja: Regularne monitorowanie i ewaluacja programów wolontariackich, aby zrozumieć, jakie działania są najbardziej skuteczne i jakie mogą wymagać modyfikacji.

2.3 Kontynuacja szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy: Zapewnienie ciągłego rozwoju i wsparcia dla wolontariuszy, w tym dodatkowych szkoleń i spotkań grupowych.

3. Trzeci etap: Rozszerzenie i konsolidacja

3.1 Rozszerzenie programów wolontariackich: Na podstawie wyników ewaluacji z drugiego roku, rozszerzenie najbardziej skutecznych programów.

3.2 Konsolidacja wsparcia dla wolontariuszy: Utrwalenie systemów wsparcia dla wolontariuszy, w tym regularnych spotkań, sesji debriefingowych i możliwości dalszego rozwoju.

3.3 Rozpoczęcie procesu budowania społeczności: Zainicjowanie działań mających na celu zbudowanie społeczności wokół organizacji i jej misji, co może obejmować organizowanie wydarzeń społecznych, budowanie partnerstw z innymi organizacjami i promowanie misji organizacji.

W ciągu całego projektu ważne będzie zapewnienie regularnej komunikacji i feedbacku między organizacją a wolontariuszami, aby zapewnić, że wszyscy są na bieżąco z postępami projektu i mogą aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu. Ponadto, organizacja powinna dążyć do budowania długotrwałych relacji z wolontariuszami, aby zapewnić ciągłość opieki i wsparcia dla beneficjentów.

 

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego