Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

𝘾𝙕𝙔 𝙒𝙄𝙀𝙎𝙕, 𝙕̇𝙀?
𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙢𝙖𝙟𝙖̨ 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙤𝙙𝙥𝙤𝙘𝙯𝙮𝙣𝙠𝙪 𝙞 𝙯𝙖𝙗𝙖𝙬𝙮! 🎈🤸 𝙆𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 𝙪𝙯𝙣𝙖𝙟𝙚, 𝙯̇𝙚 𝙘𝙯𝙖𝙨 𝙬𝙤𝙡𝙣𝙮 𝙞 𝙧𝙚𝙠𝙧𝙚𝙖𝙘𝙟𝙖 𝙨𝙖̨ 𝙠𝙡𝙪𝙘𝙯𝙤𝙬𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤𝙟𝙪. 𝙕𝙖𝙥𝙚𝙬𝙣𝙞𝙟𝙢𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞𝙤𝙢 𝙘𝙯𝙖𝙨 𝙣𝙖 𝙯𝙖𝙗𝙖𝙬𝙚̨! #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙕𝙖𝙗𝙖𝙬𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”
"𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞"
... Zobacz więcejZobacz mniej

𝘾𝙕𝙔 𝙒𝙄𝙀𝙎𝙕, 𝙕̇𝙀?
𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙢𝙖𝙟𝙖̨ 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙤𝙙𝙥𝙤𝙘𝙯𝙮𝙣𝙠𝙪 𝙞 𝙯𝙖𝙗𝙖𝙬𝙮! 🎈🤸 𝙆𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 𝙪𝙯𝙣𝙖𝙟𝙚, 𝙯̇𝙚 𝙘𝙯𝙖𝙨 𝙬𝙤𝙡𝙣𝙮 𝙞 𝙧𝙚𝙠𝙧𝙚𝙖𝙘𝙟𝙖 𝙨𝙖̨ 𝙠𝙡𝙪𝙘𝙯𝙤𝙬𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤𝙟𝙪. 𝙕𝙖𝙥𝙚𝙬𝙣𝙞𝙟𝙢𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞𝙤𝙢 𝙘𝙯𝙖𝙨 𝙣𝙖 𝙯𝙖𝙗𝙖𝙬𝙚̨! #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙕𝙖𝙗𝙖𝙬𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”  
𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞

𝙆𝙖𝙯̇𝙙𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙤 𝙢𝙖 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙤𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙮 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙙 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙢𝙤𝙘𝙖̨ 𝙞 𝙯𝙖𝙣𝙞𝙚𝙙𝙗𝙖𝙣𝙞𝙚𝙢. 🚫🛡️ 𝙒𝙨𝙯𝙮𝙨𝙘𝙮 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙢𝙮 𝙙𝙗𝙖𝙘́ 𝙤 𝙗𝙚𝙯𝙥𝙞𝙚𝙘𝙯𝙣𝙚 𝙞 𝙠𝙤𝙘𝙝𝙖𝙟𝙖̨𝙘𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙞𝙨𝙠𝙤 𝙙𝙡𝙖 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞. #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙊𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”
"𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞"
... Zobacz więcejZobacz mniej

𝙆𝙖𝙯̇𝙙𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙤 𝙢𝙖 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙤𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙮 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙙 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙢𝙤𝙘𝙖̨ 𝙞 𝙯𝙖𝙣𝙞𝙚𝙙𝙗𝙖𝙣𝙞𝙚𝙢. 🚫🛡️ 𝙒𝙨𝙯𝙮𝙨𝙘𝙮 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙢𝙮 𝙙𝙗𝙖𝙘́ 𝙤 𝙗𝙚𝙯𝙥𝙞𝙚𝙘𝙯𝙣𝙚 𝙞 𝙠𝙤𝙘𝙝𝙖𝙟𝙖̨𝙘𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙞𝙨𝙠𝙤 𝙙𝙡𝙖 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞. #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙊𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”  
𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞

𝘿𝙕𝙄𝙀𝘾𝙄 𝙈𝘼𝙅𝘼̨ 𝙂Ł𝙊𝙎
𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙢𝙖𝙟𝙖̨ 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙨𝙬𝙤𝙗𝙤𝙙𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙬𝙮𝙧𝙖𝙯̇𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙨𝙬𝙤𝙞𝙘𝙝 𝙥𝙤𝙜𝙡𝙖̨𝙙𝙤́𝙬 𝙬 𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝, 𝙠𝙩𝙤́𝙧𝙚 𝙞𝙘𝙝 𝙙𝙤𝙩𝙮𝙘𝙯𝙖̨. 𝙄𝙘𝙝 𝙯𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙥𝙤𝙬𝙞𝙣𝙣𝙤 𝙗𝙮𝙘́ 𝙬𝙮𝙨ł𝙪𝙘𝙝𝙖𝙣𝙚 𝙞 𝙗𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙥𝙤𝙙 𝙪𝙬𝙖𝙜𝙚̨! 𝙒𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙬 𝙬𝙮𝙧𝙖𝙯̇𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙨𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚 𝙞 𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙥𝙚𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙨𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚. 🗣️🎨 #𝙂ł𝙤𝙨𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙎𝙯𝙖𝙘𝙪𝙣𝙚𝙠 #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”
"𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞"
... Zobacz więcejZobacz mniej

𝘿𝙕𝙄𝙀𝘾𝙄 𝙈𝘼𝙅𝘼̨ 𝙂Ł𝙊𝙎 
𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙢𝙖𝙟𝙖̨ 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙨𝙬𝙤𝙗𝙤𝙙𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙬𝙮𝙧𝙖𝙯̇𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙨𝙬𝙤𝙞𝙘𝙝 𝙥𝙤𝙜𝙡𝙖̨𝙙𝙤́𝙬 𝙬 𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝, 𝙠𝙩𝙤́𝙧𝙚 𝙞𝙘𝙝 𝙙𝙤𝙩𝙮𝙘𝙯𝙖̨. 𝙄𝙘𝙝 𝙯𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙥𝙤𝙬𝙞𝙣𝙣𝙤 𝙗𝙮𝙘́ 𝙬𝙮𝙨ł𝙪𝙘𝙝𝙖𝙣𝙚 𝙞 𝙗𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙥𝙤𝙙 𝙪𝙬𝙖𝙜𝙚̨! 𝙒𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙬 𝙬𝙮𝙧𝙖𝙯̇𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙨𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚 𝙞 𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙥𝙚𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙨𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚. 🗣️🎨 #𝙂ł𝙤𝙨𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙎𝙯𝙖𝙘𝙪𝙣𝙚𝙠 #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”  
𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞

𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙠𝙖𝙯̇𝙙𝙚𝙜𝙤 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖! 🏥❤️ 𝙆𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 𝙯𝙖𝙥𝙚𝙬𝙣𝙞𝙖 𝙙𝙤𝙨𝙩𝙚̨𝙥 𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙯𝙚𝙗𝙣𝙚𝙟 𝙤𝙥𝙞𝙚𝙠𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙮𝙘𝙯𝙣𝙚𝙟. 𝘿𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙣𝙖𝙟𝙢ł𝙤𝙙𝙨𝙯𝙮𝙘𝙝 𝙞 𝙬𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙜𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡𝙣𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙟𝙖𝙩𝙮𝙬𝙮 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙤𝙩𝙣𝙚! #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚
„𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”
... Zobacz więcejZobacz mniej

𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙠𝙖𝙯̇𝙙𝙚𝙜𝙤 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖! 🏥❤️ 𝙆𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 𝙯𝙖𝙥𝙚𝙬𝙣𝙞𝙖 𝙙𝙤𝙨𝙩𝙚̨𝙥 𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙯𝙚𝙗𝙣𝙚𝙟 𝙤𝙥𝙞𝙚𝙠𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙮𝙘𝙯𝙣𝙚𝙟. 𝘿𝙗𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙤 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙣𝙖𝙟𝙢ł𝙤𝙙𝙨𝙯𝙮𝙘𝙝 𝙞 𝙬𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙜𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡𝙣𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙟𝙖𝙩𝙮𝙬𝙮 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙤𝙩𝙣𝙚! #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚
„𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”

𝙋𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙬𝙮𝙧𝙖𝙯̇𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬ł𝙖𝙨𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙯𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙩𝙤 𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙯 𝙥𝙤𝙙𝙨𝙩𝙖𝙬𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙖𝙬 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖! 🗣️💬 𝙎ł𝙪𝙘𝙝𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙞 𝙨𝙯𝙖𝙣𝙪𝙟𝙢𝙮 𝙞𝙘𝙝 𝙤𝙥𝙞𝙣𝙞𝙚, 𝙗𝙤 𝙞𝙘𝙝 𝙜ł𝙤𝙨 𝙢𝙖 𝙯𝙣𝙖𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚. #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙂ł𝙤𝙨𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖
„𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”
... Zobacz więcejZobacz mniej

𝙋𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙬𝙮𝙧𝙖𝙯̇𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬ł𝙖𝙨𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙯𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙩𝙤 𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙯 𝙥𝙤𝙙𝙨𝙩𝙖𝙬𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙖𝙬 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖! 🗣️💬 𝙎ł𝙪𝙘𝙝𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙞 𝙨𝙯𝙖𝙣𝙪𝙟𝙢𝙮 𝙞𝙘𝙝 𝙤𝙥𝙞𝙣𝙞𝙚, 𝙗𝙤 𝙞𝙘𝙝 𝙜ł𝙤𝙨 𝙢𝙖 𝙯𝙣𝙖𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚. #𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙂ł𝙤𝙨𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖
„𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”

𝙆𝙖𝙯̇𝙙𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙤 𝙢𝙖 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙞! 🎒✏️ 𝙆𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 𝙜𝙬𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙪𝙟𝙚, 𝙯̇𝙚 𝙠𝙖𝙯̇𝙙𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙤 𝙢𝙤𝙯̇𝙚 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙪𝙘𝙯𝙮𝙘́ 𝙞 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙞𝙟𝙖𝙘́ 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚 𝙩𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙮. 𝙒𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙚̨ 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙣𝙖 𝙘𝙖ł𝙮𝙢 𝙨́𝙬𝙞𝙚𝙘𝙞𝙚!
#𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙀𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”
"Zadbajmy o nasze dzieci"
... Zobacz więcejZobacz mniej

𝙆𝙖𝙯̇𝙙𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙤 𝙢𝙖 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙤 𝙙𝙤 𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙞! 🎒✏️ 𝙆𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙬𝙖𝙘𝙝 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 𝙜𝙬𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙪𝙟𝙚, 𝙯̇𝙚 𝙠𝙖𝙯̇𝙙𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙤 𝙢𝙤𝙯̇𝙚 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙪𝙘𝙯𝙮𝙘́ 𝙞 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙞𝙟𝙖𝙘́ 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚 𝙩𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙮. 𝙒𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟𝙢𝙮 𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙚̨ 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙣𝙖 𝙘𝙖ł𝙮𝙢 𝙨́𝙬𝙞𝙚𝙘𝙞𝙚! 
#𝙋𝙧𝙖𝙬𝙖𝘿𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 #𝙀𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙖
𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙯𝙚 𝙨́𝙧𝙤𝙙𝙠𝙤́𝙬 𝙐𝙣𝙞𝙞 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙬 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 𝙎𝙋𝙇𝙊𝙏 𝙒𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎́𝘾𝙄”  
Zadbajmy o nasze dzieci

W naszym stowarzyszeniu kładziemy ogromny nacisk na stały rozwój naszych wolontariuszy w zakresie psychoedukacji. Regularnie organizujemy szkolenia i warsztaty, aby nasi wolontariusze mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Zależy nam na tym, aby byli oni jak najlepiej przygotowani do wspierania innych, a także rozwijali swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Wierzymy, że ciągłe doskonalenie jest kluczem do skutecznej pomocy i budowania silnych, wspierających relacji. Dziękujemy naszym wolontariuszom za ich zaangażowanie i chęć do nauki a prowadzącej Ela Janicka za dzielenie się swoją wiedzą.
#wolontariat #rozwoj #pomaganie

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
... Zobacz więcejZobacz mniej

W naszym stowarzyszeniu kładziemy ogromny nacisk na stały rozwój naszych wolontariuszy w zakresie psychoedukacji. Regularnie organizujemy szkolenia i warsztaty, aby nasi wolontariusze mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Zależy nam na tym, aby byli oni jak najlepiej przygotowani do wspierania innych, a także rozwijali swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Wierzymy, że ciągłe doskonalenie jest kluczem do skutecznej pomocy i budowania silnych, wspierających relacji. Dziękujemy naszym wolontariuszom za ich zaangażowanie i chęć do nauki a prowadzącej Ela Janicka za dzielenie się swoją wiedzą. 
#wolontariat #rozwoj #pomaganie 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Nasi wolontariusze w ostatnim tygodniu czerwca zrealizowali zajęcia z zakresu psychoedukacji w Domu Dziecka w Jasieńcu. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach, które pomogły im lepiej zrozumieć emocje, radzić sobie ze stresem i budować pozytywne relacje z rówieśnikami. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy, uczestnicy zdobyli cenne umiejętności, które będą im służyć w codziennym życiu. Serdecznie dziękujemy za ich ciężką pracę i poświęcony czas!
Rysunek wykonany przez uczestników warsztatów przedstawia koordynatorkę wolontariuszy Ewelinę Białkowską. Prawda, że piękna?
#psychoedukacja #wolontariat #rozwojdzieciimłodzieży
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
działanie realizowane w ramach projektu pn. Rozwój wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w Radomiu
w ramach programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”
... Zobacz więcejZobacz mniej

Nasi  wolontariusze w ostatnim tygodniu czerwca  zrealizowali zajęcia z zakresu psychoedukacji w Domu Dziecka w Jasieńcu. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach, które pomogły im lepiej zrozumieć emocje, radzić sobie ze stresem i budować pozytywne relacje z rówieśnikami. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy, uczestnicy zdobyli cenne umiejętności, które będą im służyć w codziennym życiu. Serdecznie dziękujemy za ich ciężką pracę i poświęcony czas!
Rysunek wykonany przez uczestników warsztatów przedstawia koordynatorkę wolontariuszy Ewelinę Białkowską. Prawda, że piękna? 
#psychoedukacja #wolontariat #rozwojdzieciimłodzieży
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
działanie realizowane w ramach projektu pn. Rozwój wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w Radomiu
w ramach programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”Image attachmentImage attachment
Load more